Comment on page

Werewolf and Witch

เกม Web3 ที่ยั่งยืนบน Aptos Blockchain
พวกเราได้เริ่มต้นบริการนี้เพื่อสร้างเกมที่มีเศรษฐกิจและการเล่นเกมที่เน้นบล็อกเชนที่ไม่ส่งผลต่อกฎหมายเป็นศูนย์กลาง ในเกม Werewolf and Witch ทุกขั้นตอนของเกมผู้เล่นสามารถทำการทอเงินในเกมที่สำคัญผ่านโปรโตคอลที่ไม่ส่งผลต่อกฎหมายและออกแบบระบบที่อนุญาตให้เกิดการสร้างและเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามโปรโตคอลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผ่านการทำเช่นนี้เราสามารถให้ความโปร่งใสและความยุติธรรมในการเล่นเกมได้ เพื่อสร้างบริการเว็บ3ที่ยั่งยืนที่สุด เราจึงรับรู้และรับมือกับปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจโทเค็นที่คล้ายกับระบบ Ponzi โดยรับรู้ข้อจำกัดในการรักษาความยั่งยืนของบริการและออกแบบระบบเศรษฐกิจเกมที่อิงอยู่กับรูปแบบทั่วไปของกลไกทางเศรษฐกิจของธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างเกมสงครามที่มีระบบเศรษฐกิจกระจายที่สามารถเล่นได้ในระยะเวลายาวนาน